DOMOV SENIORŮ J. Hradec

Domov poskytuje dva typy sociálních služeb. Služba typu domov pro seniory je pobytová služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, podporu či plné zajištění svých základních potřeb, které již nemohou být zajištěny jejich rodinou či jiným typem sociální služby. Služba typu domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování sociálních služeb mají přednost osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Uživatelé služeb hradí ubytování, stravu a fakultativní služby dle platného sazebníku služeb, poskytovanou nezbytnou podporu, příp. péči hradí celou výší přiznaného příspěvku na péči. V případě zájmu o poskytování sociální služby se obracejte na sociální pracovnice DS J. Hradec, které vám poskytnou nezbytné informace.


Poslední aktualizace: 13. únor 2020 18:08