Odbor sociálních věcí, město Jindřichův Hradec

  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí zajišťuje činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti sociálních služeb, terénní sociální práce, sociální poradenství, komunitního plánování, poskytování účelových dotací v oblasti sociální služeb souvisejících, na úseku zdravotnictví zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. Do náplně činnosti odboru patří dále vítání dětí starostou města Jindřichův Hradec, gratulace k životním jubileím a výročím svateb občanům města Jindřichův Hradec, chod zařízení sociálně výchovné činnosti pro děti, rekreačně výchovný tábor a víkendové pobyty pro děti, vyřizování žádostí o umístění občanů do Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci a výkon funkce opatrovníka občanů omezených ve svéprávnosti.

Odbor sociálních věcí provádí svoji činnost ve dvou odděleních, a to oddělení sociálně-právní ochraně dětí a oddělení sociálních služeb.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Provádí výkon sociálně-právní ochrany na území obce s rozšířenou působností. Poskytováním sociálně-právní ochrany pracovníky příslušného OSPOD se rozumí zejména:
·        ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
·        ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
·        působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další,
·         zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Jednou z dílčích činností sociálně-právní ochrany dětí je činnost kurátora pro děti a mládež, který pracuje s dětmi s výchovnými problémy (záškoláctví, šikana, toulky a útěky z domu, nerespektování výchovných autorit, agresivní projevy, experimentování s návykovými látkami, prostituci, zahálčivý způsob života), ale i páchající trestnou činnost a přestupky.

Oddělení sociálních služeb
Předmětem činnosti tohoto oddělení je sociální ochrana dospělých osob. Tato agenda vznikla nově od 01.01.2012 v souvislosti se sociální reformou a představuje zejména pomoc při řešení sociálně obtížných situacích, poradenství, terénní sociální práci. Nejčastějšími klienty jsou dospělé osoby, které se ocitly v krizi (ztráta bydlení, vysoká zadluženost).

Město Jindřichův Hradec aktivně přistupuje k problematice sociální prevence i v rámci samosprávných činností a podporuje všechny činnosti týkající se sociální prevence. Město Jindřichův Hradec je buď přímo zřizovatelem těchto činností anebo finančně podporuje organizace působící v oblasti sociální prevence v J. Hradci.
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St            7.30–17.00 hod
 Pá                 7.30–13.30